فارسی Farsi

در حال حاضر برنامه "سرگذشت خود را تعریف کنید" داوطلبین جدید نمی پذیرد.

آیا مایل هستید که وقت نیاز به داوطلبین این برنامه در آینده به شما ایمیل بفرستیم؟ *
آیا مایل به دانستن یا شرکت در دیگر پروژه های تحقیقی ما هستید؟ *
نام / Name *
نام / Name
تاریخ تولدخوددرابرگزینید / Date of birth
تاریخ تولدخوددرابرگزینید / Date of birth
لطفا جنسیت خود را ذکر کنید / Gender *
به چه زبانی سخن می گوئید؟ / Select language: *
مترجم / Do you require an interpreter?
یک پناهجو هستید / Are you a refugee or asylum seeker? *
Are you currently seeing a psychologist/counsellor?