தமிழ் Tamil

'இடத்திற்கேற்ப அகதியர் தம்மை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளல்' என்ற ஆய்வு நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆகவே புதிய பங்கேற்பாளர்களை இந்த ஆய்வு இனி ஏற்காது. எதிர்காலத்தில் எமது ஆய்வுகளைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளவோ, அவற்றில் பங்குபற்றவோ நீங்கள் விரும்பினால் தயவு செய்து கீழே சொடுக்குங்கள். 1300-130-700 எனும் இலக்கத்தில் நீங்கள் எம்முடன் நேரடியாகவும் தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது refugee@unsw.edu.au எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம். 

Would you like to take part or hear about our other research? *
பெயர் / Name *
பெயர் / Name
 உங்கள் பிறந்த திகதி என்ன? / Date of Birth
 உங்கள் பிறந்த திகதி என்ன? / Date of Birth
 உங்கள் பாலினத்தை தயவுசெய்து தெரிவுசெய்யவும் / Gender *
மொழி பெயர்ப்பாளர் ? / Do you require an interpreter?
 ஒரு புகலிடம் தேடுபவரா /  ஓர் அகதியா / Are you a refugee or asylum seeker? *
State: