தமிழ் Tamil

உங்கள் கதயைச் சொல்லுங்கள் திட்ட'மானது புதிய பதிவுகளை ஏற்பதைத் தற்சமயம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது. 

எதிர்காலத்தில் இந்தத் திட்டம் மீண்டும் துவங்கும்போது இதைப் பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள் மின்னஞ்சல் அனுப்பலாமா? *
Would you like to take part or hear about our other research? *
பெயர் / Name *
பெயர் / Name
 உங்கள் பிறந்த திகதி என்ன? / Date of Birth
 உங்கள் பிறந்த திகதி என்ன? / Date of Birth
 உங்கள் பாலினத்தை தயவுசெய்து தெரிவுசெய்யவும் / Gender *
நீங்கள் என்ன மொழி பேசுகிறீர்கள் / Select language: *
மொழி பெயர்ப்பாளர் ? / Do you require an interpreter?
 ஒரு புகலிடம் தேடுபவரா /  ஓர் அகதியா / Are you a refugee or asylum seeker? *
Are you currently seeing a psychologist/counsellor